Regulamin - Klub koncertowy B90

REGULAMIN KLUBU B90

§ 1. WARUNKI OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych w Klubie B90, znajdującym się przy ul. Elektryków 4 w Gdańsku – na terenie byłej Stoczni Gdańskiej

 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 3. Niniejszy Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy – Sopocka Odessa z siedzibą w Sopocie przy ul. Boh. Monte Cassino 54, 81-759 Sopot, NIP: 585 133 63 52, REGON: 810475070 (dalej: „Organizator”).

 4. Wejście na teren Imprezy oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

 5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

  • 1) Bilet – uprawnienie do uczestniczenia w Imprezie, wymieniane przez Organizatora na Opaskę.
  • 2) Opaska – indywidualny identyfikator wymieniany za zwrotem Biletu.
  • 3) Teren Imprezy – należy przez to rozumieć miejsce, gdzie będzie odbywała się Impreza (Klub B90, ul. Elektryków 4, Gdańsk)
  • 4) Regulamin obiektu – warunki przebywania oraz korzystania z obiektu, w tym znajdujących się tam urządzeń, a także zakazu wstępu w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności wydane przez właściciela obiektu.
  • 5) Kierownik do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.
  • 6) Służba informacyjna – osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora; posiadające właściwy identyfikator nadany przez Organizatora.
  • 7) Służba porządkowa – osoby podlegające Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221,
   ze zm.), posiadające właściwy identyfikator nadany przez Organizatora.
  • 8) Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do udziału w Imprezie, posiadająca ważny Bilet.
§ 2. WSTĘP NA TEREN IMPREZY
 1. Wstęp na teren Imprezy mają osoby posiadające ważny dokument tożsamości, Bilet i posiadające nie mniej niż 18 lat.

 2. W zależności od rodzaju Imprezy organizator może dopuszczać do udziału w Imprezie osoby poniżej 18 roku życia. Wówczas osoby, które w dniu koncertu mają ukończone 13 lat (ale nie mają ukończone 18 lat), mogą wejść na koncert za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody znajduję się na stronie klubu -regulamin. Osoby, które w dniu koncertu nie mają ukończonych 13 lat, mogą wejść na koncert wyłącznie pod opieką osoby dorosłej wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych i za ich pisemna zgodą. Wzór zgody znajduje się na stronie klubu-regulamin. Wzór zgody można ściągnąć tutaj:

 1. Zgoda do 13 roku życia PL
 2. Zgoda do 13 roku życia EN
 3. Zgoda powyżej 13 roku życia PL
 4. Zgoda powyżej 13 roku życia EN.

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może zażądać od Uczestnika okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przy pierwszym wejściu na Imprezę Bilet zostaje wymieniony przez Organizatora na Opaskę. Opaska zostaje trwale założona na rękę Uczestnika. Z Opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zdjęcie Opaski z ręki równoważne jest z rezygnacją z udziału w Imprezie. W celu uniknięcia wątpliwości uszkodzenie lub zerwanie Opaski z ręki poza terenem Imprezy jest równoznaczne z rezygnacją z Imprezy. Organizator wymienia Opaskę w przypadku jej uszkodzenia lub zerwania z ręki wyłącznie, gdy nastąpiło to na terenie Imprezy.

 3. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobom:

 1. 1) nieposiadającym Biletu lub Opaski,
 2. 2) nieposiadającym dokumentu tożsamości,
 3. 3) znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 4. 4) posiadającym ubiór utrudniający rozpoznanie (np. kominiarki),
 5. 5) które swoim zachowaniem naruszają porządek, są agresywne lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi Imprezy.

 1. Organizator zapewnia:

 1. 1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 2. 2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
 3. 3) zaplecze higieniczno-sanitarne;
 4. 4) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 5. 5) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu Imprezy;
 6. 6) sprzęt gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia Imprezy w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
 7. 7) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem Imprezy.
§ 3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
 1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Służb Porządkowych.

 2. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem wydanym przez Organizatora, umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 1. 1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 2. 2) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
 3. 3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników, w przypadku podejrzenia, że Uczestnicy wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 4 poniżej;
 4. 4) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 5. 5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 6. 6) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik ochrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu ataku na przedstawiciela Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

 1. Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.

 2. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Imprezy:

 1. 1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 2. 2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
 3. 4) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 4. 4) napojów alkoholowych,
 5. 5) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 6. 6) jedzenia oraz wszelkich płynów i napojów,
 7. 7) zamkniętych paczek i pakunków,
 8. 8) profesjonalnego sprzętu do rejestracji obrazu lub/i dźwięku (aby mieć możliwość robienia zdjęć na koncercie, można ubiegać się o akredytację dla fotografów: media@b90.pl).

 1. Na terenie Imprezy zabrania się:

 1. 1) wprowadzania zwierząt,
 2. 2) wchodzenia z rowerami, na rolkach lub deskorolkach,
 3. 3) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
 4. 4) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku (np. płoty, mury, maszty, słupy, dachy);
 5. 5) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia służbowe);
 6. 6) rzucania wszelkimi przedmiotami;
 7. 7) pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania;
 8. 8) zaśmiecania terenu Imprezy.

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie będą sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe.

 2. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych będzie odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
 1. Uczestnicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz zniszczenia w mieniu powstałe z ich winy.
 3. Uczestnicy naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną usunięci z terenu Imprezy lub przekazani Policji.

 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku usunięcia z terenu Imprezy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami Ustawy, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, pokrycia kosztów przybycia na Imprezę ani ubiegania się o inne roszczenia.

 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

  • 1) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe, lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  • 2) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad dystansu społecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów administracji rządowej oraz Wytycznymi Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.

 2. Uczestnik Wydarzenia powinien unikać przebywania na terenie Wydarzenia w razie złego samopoczucia oraz wystąpienia objawów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, suchy kaszel).
§ 5. MONITORING
 1. Na terenie klubu zainstalowane są urządzenia rejestrujące obraz (monitoring wizyjny).

 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Ewa Hronowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sopocka Odessa Ewa Hronowska z siedzibą w Sopocie przy ul. Boh. Monte Cassino 54, 81-759 Sopot, NIP: 585 133 63 52, REGON: 810475070, e-mail: kontakt@b90.pl, tel. 453 617 091.

 3. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: iod@b90.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 4. Monitoring zamontowany jest w następujących celach:

  • a) zwiększenie bezpieczeństwa klientów i pracowników,
  • b) dozoru nad mieniem,
  • c) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu klientów, pracowników oraz osób wchodzących na teren klubu,
  • d) ograniczenie dostępu do klubu i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

 5. System monitoringu objęte są:

  • a) trzy bary znajdujące się na terenie klubu,
  • b) sala pod sceną.

 6. Dane z systemu monitoringu obejmują:

  • a) czas i miejsce zdarzeń objętych monitoringiem,
  • b) wizerunki osób oraz sposoby zachowania się tych osób.

 7. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, pomieszczeń socjalnych.

 8. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 2 tygodni od dnia nagrania.

 9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu (usunięciu poprzez nadpisanie), chyba że zostały zabezpieczone.

 10. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowić będą dowód w prowadzonym postępowaniu na podstawie prawa lub Klub powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w tym postępowaniu, termin określony w ust. 8 ulegnie wydłużeniu do czasu zakończenia postępowania.

 11. Zapis monitoringu może być udostępniony w formie oglądu za zgodą Administratora osobom znajdującym się na nagraniu w celu oceny zaistniałej sytuacji związanej z niszczeniem mienia, naruszenia nietykalności cielesnej i innych incydentów związanych z naruszeniem prawa.

 12. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Administratora z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania.

 13. Wniosek, o którym mowa w ust. 12, należy złożyć w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło mieć miejsce i musi on zawierać dokładną datę, przybliżony czas oraz miejsce zdarzenia. W przypadku złożenia wniosku po wskazanym terminie oraz wniosku bez podanych danych nie będzie możliwości odnalezienia właściwego nagrania.

 14. Osoba odpowiedzialna za techniczną obsługę systemu monitoringu na podstawie wniosku sporządza kopię nagrania za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej.

 15. Kopia nagrania wykonana na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 12, zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od chwili nagrania i może być udostępniona jedynie uprawnionym instytucjom na podstawie przepisów prawa.

 16. Zapis z monitoringu może zostać nagrany na dysk zewnętrzny i udostępniony jedynie uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe rozpowszechnione w trakcie Imprezy podlegają ochronie prawnej.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.b90.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawa.

 4. Regulamin może być zmieniony przez Organizatora w każdym czasie i wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej www.b90.pl.

 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).