Ulica Elektryków - Klub koncertowy B90

Pliki do pobrania

Regulamin Obiektu Ulica Elektryków

§1 Postanowienia ogólne

1. Ulica Elektryków, zwana Obiektem jest przestrzenią niebędącą drogą publiczną, znajdująca się przy ul. Elektryków (80-980 Gdańsk), której adres administracyjny znajduje się przy ul. Doki 1, a także przestrzeń tzw. PLENER 33 obejmująca działkę numer 160 z obrębu 68, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 21, Gdańsk wpisana w księdze wieczystej o numerze KW GD1G/00089887/1; tzw. PLENUM obejmujące część budynku numer B90 (I piętro), o powierzchni około 2700m2, usytuowane w Gdańsku, przy ul. Doki 1, stanowiące działkę gruntu nr 160, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00089887/1 oraz tzw. W4 tj. budynek o numerze 33B o powierzchni 2733m2, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ Gdańsku, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod nr GD1G/00307668/5.

2. Obiekt jest zarządzany i administrowany przez Square Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-863), przy ul. Doki 1, NIP: 5833402334, REGON: 386581868, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000850763,zwaną dalej Zarządcą.

 

3. Ulica Elektryków jest miejscem organizowania wydarzeń, akcji społecznych, imprez, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, jak również konferencji, wystaw, targów, w tym również imprez masowych podlegających rygorom ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1870, z późn. zm.) dalej jako Ustawa i innych przedsięwzięć zwanych dalej Imprezami.

4. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu.

5. Najemca Obiektu lub jego części, Organizatorzy Imprez, Uczestnicy Imprez oraz inne osoby przebywające na terenie Obiektu są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych instrukcji obowiązujących na terenie Obiektu zaś Organizatorzy Imprez Masowych oraz Uczestnicy Imprez Masowych dodatkowo zobowiązani są do przestrzegania Ustawy wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej Ustawy.

6. Na terenie Obiektu odbywają się imprezy biletowane bądź niebiletowane.

7. Wstęp na teren Obiektu mają osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

8. Obiekt może być wyposażony w system monitoringu wizyjnego. System pozwala rejestrować:
   a. Wizerunek każdej osoby przebywającej na terenie Obiektu;
   b. Przebieg zdarzeń;
   c. Zdarzenia w pomieszczeniach technicznych, administracyjnych oraz wynajętych, a także niedostępnych dla Uczestników.

9. Wejście lub wjazd na teren Obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie dla potrzeb Zarządcy oraz Organizatora Imprezy. Nagrania z monitoringu mogą być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu.

10. Usługi dozoru i ochrony osób i mienia podczas Imprez odbywających się na terenie Obiektu realizuje agencja ochrony działająca na rzecz Zarządcy, której pracownicy są stosownie umundurowani, zwana dalej Ochroną. Zakres obowiązków pracowników Ochrony reguluje odrębna umowa, a obejmuje ona między innymi:
   a. Uruchamianie procedur alarmowych w sytuacjach zagrożenia;
   b. Sprawdzanie stanu zabezpieczenia Obiektu;
   c. Rewizja osób wchodzących na teren Obiektu;
   d. Wyprowadzenie Uczestników niestosujących się do Regulaminu z terenu Obiektu;
   e. Przekazanie Policji Uczestników zakłócających porządek publiczny.

 

11. Za pozostawione bez opieki przedmioty na terenie Obiektu, Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Do rzeczy znalezionych na terenie Obiektu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o rzeczach znalezionych oraz kodeksu cywilnego.

 

12. Wejście lub wjazd na teren Obiektu jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 

13. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień umów o organizację imprez lub innych umów dotyczących udostępniania obiektu lub jego części, lecz mają charakter uzupełniający. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w poszczególnych umowach.

§2 Zasady wstępu i przebywania na terenie Obiektu

1. Prawo wstępu na teren Obiektu mają osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Obiektu do godziny 22.00. Poszczególne Wydarzenia, odbywające się na terenie Obiektu, mogą zakładać inny wiek Uczestników biorących udział w Wydarzeniach. Zastosowanie mają wtedy zapisy regulaminu dotyczące organizowanego Wydarzenia.

2. Osoby wchodzące na teren Obiektu, w przypadku imprez biletowanych, są zobowiązane do okazania służbie porządkowej Organizatora Imprezy lub Ochronie biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu.

3. Na teren Obiektu mogą nie zostać wpuszczone osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jeżeli stanowią zagrożenie dla siebie i innych uczestników Imprezy.

4. Osoby wchodzące na teren Obiektu mają obowiązek posiadania dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającym ustalenie tożsamości.

5. Osoby wchodzące na teren Obiektu mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości wnoszonych rzeczy lub bagażu pod rygorem odmowy wstępu lub usunięcia z Obiektu.

6. Zarządca, Ochrona lub Organizator Imprezy, a także osoby przez nich upoważnione mają prawo odmówić wstępu na teren Obiektu osobom, których obecność może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, dobrego wizerunku Zarządcy, Organizatora Imprezy lub Sponsora Tytularnego Imprezy.

7. Dostęp do Obiektu może być ograniczony w związku z organizacją Imprez oraz ich charakterem.

§3 Bilety wstępu

 1. Bilet wstępu, zaproszenie, identyfikator lub inny dokument uprawniający do wstępu na Imprezę biletowaną upoważnia do:
   a. Wejścia na teren Obiektu i poruszania się po nim z wyłączeniem miejsc wyraźnie oznaczonych;
   b. Uczestnictwa w Imprezie w czasie określonym przez Organizatora.

2. Uczestnik Imprezy (zarówno biletowanej jak i niebiletowanej) zobowiązany jest do:
   a. Okazania ważnego biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Obiektu, o ile jest to wymagane oraz posiadania go przez cały czas trwania Imprezy;
   b. Okazania posiadanego bagażu, o ile będzie to wymagane;
   c. Zachowania się w sposób powszechnie przyjęty i zgodny z normami, obyczajami i zasadami kultury i poszanowania innych osób;
   d. Niezwłocznego zgłaszania dostrzeżonego zagrożenia odpowiednim służbom porządkowym lub Ochronie;
   e. Stosowania się do wszelkich komunikatów Zarządcy lub Organizatora Imprezy, a także osób przez nich wskazanych, wydawanych podczas pobytu na terenie Obiektu.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące biletów wstępu, zaproszeń lub innych dokumentów uprawniających do wstępu na Imprezę, Uczestnik powinien zgłaszać Organizatorowi Imprezy.

§ 4 Obowiązki osób przebywających na terenie Obiektu

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Obiektu:
   a. Środków odurzających lub substancji psychotropowych;
   b. Napojów alkoholowych, z wyjątkiem zakupionych na terenie Obiektu;
   c. Broni wszelkiego rodzaju, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet i innych;
   d. Innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;
   e. Pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania;
   f. Szklanych butelek i metalowych puszek;
   g. Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych;
   h. Instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów.

2. Ponadto zabrania się Uczestnikom Imprez:
   a. Przebywania w strefach wyłączonych dla Uczestników;
   b. Blokowania przejść, wejść i wyjść ewakuacyjnych;
   c. Blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratunkowych, dróg ewakuacyjnych;
   d. Rzucania jakimikolwiek przedmiotami, używania wulgarnego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób, eksponowania napisów i transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub mogących naruszać dobra osobiste i uczucia innych osób;
   e. Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac;
   f. Pisania, rysowania lub malowania na ścianach i urządzeniach oraz ich oklejania jakimikolwiek drukami;
   g. Wprowadzana zwierząt;
   h. Zaśmiecania terenu;
   i. Pozostawiania bez opieki bagażu oraz innych przedmiotów.

§5 Zasady korzystania z Obiektu podczas Imprez

1. Obowiązkiem osób przebywających na terenie Obiektu jest wykonywanie poleceń upoważnionych pracowników, Organizatora Imprezy oraz Ochrony, a także poleceń wydawanych przez uprawnionych funkcjonariuszy w tym Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

2. Imprezy Masowe odbywają się na podstawie przepisów Ustawy.

3. Organizator Imprezy odpowiada za porządek i bezpieczeństwo Imprezy. 

§6 Przepisy końcowe

1. Osoby zakłócające porządek będą usuwane z terenu Obiektu.

2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za jej dokonanie zostanie obciążona materialnie.

3. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na terenie Obiektu i stronie: https://www.b90.pl/pl/ulica-elektrykow1-1. 

4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na terenie Obiektu, stronie internetowej Zarządcy oraz na profilu Obiektu na portalu społecznościowym Facebook/Instagram.