Regulamin imprezy masowej - Klub koncertowy B90

Regulamin imprezy masowej

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 616), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprezy masowej:

§ 1
 1. Regulamin dotyczy imprez masowych (w rozumieniu art. 3 Ustawy) organizowanych na terenie Klubu B90 (dalej także jako „B90”), tj. nieruchomości obejmującej działkę numer 160 z obrębu 68, adres: Elektryków 4 w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą pod numerem: GD1G/00089887/1.

 2. Organizatorem imprezy masowej jest Ewa Hronowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SOPOCKA ODESSA Ewa Hronowska przy ul. B. Monte Cassino 54 w Sopocie (81-754), posiadającą NIP: 5851336352, adres e-mail: info@spatif.sopot.pl.

 3. Wstęp na teren imprezy masowej mają osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończyły 13 lat. Osoby, które ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w imprezie masowej okazując przed wejściem pisemną zgodą opiekunów prawnych. Wzór zgody znajduje się na stronie klubu B90.

 4. Osoby, które w dniu imprezy nie mają ukończonych 13 lat, mogą wejść na teren imprezy wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej wskazanej przez opiekunów prawnych i za ich pisemną zgodą. Wzór zgody znajduje się na stronie klubu B90.

 5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora (https://www.b90.pl/) oraz w formie plansz przy wejściach na teren imprezy.

 6. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej.

 7. Przez służbę informacyjną należy rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora.

 8. Przez służbę porządkową należy rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
§ 2
 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada Organizator imprezy.

 2. Wejście na teren imprezy jest biletowane.

 3. Bilet, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest ważny tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby posiadającej bilet.

 4. Bilety uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.

 5. Organizator może utrwalać przebieg imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
§ 3
 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

  1. a) nie zakłócać porządku publicznego;
  2. b)przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, a także zapisów Ustawy;
  3. c) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych, dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie oraz dokument tożsamości
  4. d) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
  5. e) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne, a w przypadku interwencji uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
§ 4
 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobom:

  1. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
  2. utrudniającym służbom porządkowym i informacyjnym stwierdzenia uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej;
  3. które nie wylegitymują się na żądanie służb informacyjnych
   i porządkowych w celu ustalenia ich tożsamości;
  4. które odmówią przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, takie jak: broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
  5. które nie wykonują poleceń porządkowych lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu;
  6. znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  7. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  8. małoletnim do lat 13, nie będącym pod opieką osoby pełnoletniej.

 2. Podczas imprezy masowej zabrania się w szczególności:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy mających na celu uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji (z wyłączeniem maseczek);
  2. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich;
  3. rzucania przedmiotami;
  4. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;
  5. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
  6. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej;
  7. Rejestrowania lub wykorzystywania i przesyłania dźwięku lub obrazu z wydarzenia do celów innych niż prywatne.

 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej:
  1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
  2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  3. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  4. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;
  5. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  6. materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy;
  7. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników.

 4. Powyższy wykaz przedmiotów, których wnoszenie na teren imprezy jest zabronione, nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren imprezy masowej, służba informacyjna lub porządkowa ma prawo wskazać inne przedmioty jako niedozwolone i odmówić prawa wniesienia ich na teren imprezy.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.

 6. Zabronione jest, bez zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania imprezy.

 7. Uczestnicy imprezy masowej mogą podczas jej trwania znajdować się pod wpływem silnych bodźców świetlnych lub dźwiękowych o natężeniu dopuszczonym prawem, jednak znacząco wyższym, niż normalnie spotykane w codziennym życiu. Osoby cierpiące na migreny i inne schorzenia, których objawy mogą się nasilić pod wpływem tych bodźców, samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie w imprezie i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem organizatora jakichkolwiek roszczeń.

 8. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
§ 5
 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
  1. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  2. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  3. skorzystać w razie potrzeby z pomocy medycznej na imprezie masowej;
  4. do niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej.
§ 6
 1. Organizator informuje, że przebieg imprezy może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz, co może wiązać się z utrwaleniem i rozpowszechnieniem wizerunku uczestnika (w tym transmitowaniem na żywo oraz odtwarzaniem za pośrednictwem różnych metod przesyłu i rejestracji danych), w sposób, o którym mowa w art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.

 3. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 4. W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej przez służby informacyjne lub służby porządkowe, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody;
  2. zmiany Regulaminu, który wchodzi w życie z dniem opublikowania zmiany w sposób wskazany w §1 ust. 5 Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia: 26.03.2024